لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (7)
تالیف (38)
ترجمه (8)
تهران (27)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاربرد مدیریت جامع کیفیت در فرایند تدریس و یادگیری
گردآورنده:حامد مرتضوی - نشر جامعه‌نگر - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 2 -02-8441-964 انتخاب
2- کیفیت در آموزش عالی
نويسنده:محمد یمنی‌دوزی‌سرخابی ؛ ويراستار:آزیتا ارشادی‌ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 250 نسخه - 170000 ریال - 1 -848-530-964-978 انتخاب
3- گنجینه آزمونهای دکتری Ph.D مدیریت آموزش عالی
- امامت - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -223-396-964-978 انتخاب
4- سیاست‌گذاری و مدیریت در آموزش عالی
نويسنده:ناصره مولانا - وانیا - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 3 -53-8496-600-978 انتخاب
5- مدیریت استراتژیک در آموزش عالی
نويسنده:حمید کازرونی ؛ مترجم:مهدی نورسینا - موجک - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 7 -44-8634-600-978 انتخاب
6- نوآوری در مدیریت دانشگاهی
نويسنده:بیکاس سانیال ؛ مترجم:ویدا میری ؛ مترجم:عبدالرحیم نوه‌ابراهیم - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 3 -06-6451-964 انتخاب
7- مدیریت ثبت‌نام استراتژیک با تاکید بر ساگازی دانشجویان با دانشگاه
نويسنده:نسرین نیکفال‌آذر ؛ نويسنده:سپیده طیری ؛ ويراستار:سارا فلاح‌نیاسر - فرهنگ و تمدن - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -62-6691-600-978 انتخاب
8- حکمرانی آموزش عالی: دیدگاه‌ها و راهکارها
نويسنده:جعفر طرقی‌بیدآبادی - گوهر گویا - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 220000 ریال - 2 -0-95253-622-978 انتخاب
9- حکمرانی معرفت‌شناسانه در آموزش عالی ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها در راستای توسعه
نويسنده:دیویداف. ج کمبل ؛ نويسنده:الیاس‌جی. کارایانیس ؛ مترجم:جواد پورکریمی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 300000 ریال - 2 -29-6451-964-978 انتخاب
10- مدیریت دولتی نوین در دانشگاهها
نويسنده:علی چیت‌ساز - کنکاش - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 0 -022-136-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5