لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (23)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگزیده قصاید ناصرخسرو: شرح، نقد و تحلیل سی قصیده
نويسنده:غلام‌محمد طاهری‌مبارکه - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 100 نسخه - 210000 ریال - 0 -0684-02-600-978 انتخاب
2- شرح سی قصیده حکیم از ناصرخسرو قبادیانی: از روی قدیم‌ترین و صحیح‌ترین نسخه خطی
نويسنده:مهدی محقق - توس - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1392 - 3300 نسخه - 80000 ریال - 6 -365-315-964-978 انتخاب
3- گزیده اشعار ناصرخسرو
نويسنده: ناصرخسرو ؛ گردآورنده:جعفر شعار - نشر قطره - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1377 - 5500 نسخه - 8500 ریال - 1 -26-5958-964 انتخاب
4- شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی (از روی قدیم‌ترین و صحیح‌ترین نسخه خطی)
به‌اهتمام:محمد محقق - توس - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -366-315-964 انتخاب
5- شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی (از روی قدیم‌ترین و صحیح‌ترین نسخه خطی)
نويسنده:مهدی محقق - توس - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 7 -365-315-964 انتخاب
6- گزیده اشعار ناصرخسرو
گردآورنده:جعفر شعار - نشر قطره - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1378 - 5500 نسخه - 8500 ریال - 1 -26-5958-964 انتخاب
7- شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی (از روی قدیم‌ترین و صحیح‌ترین نسخه خطی)
نويسنده:مهدی محقق - توس - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1379 - 3300 نسخه - 14000 ریال - 7 -365-315-964 انتخاب
8- گزیده اشعار ناصرخسرو
گردآورنده:جعفر شعار - نشر قطره - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1378 - 6600 نسخه - 8500 ریال - 1 -26-5958-964 انتخاب
9- شرح سی قصیده حکیم ناصر خسرو قبادیانی از روی قدیم‌ترین و صحیح‌ترین نسخه خطی
نويسنده:مهدی محقق - توس - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1380 - 5000 نسخه - 16500 ریال - 7 -365-315-964 انتخاب
10- گزیده اشعار ناصرخسرو
گردآورنده:جعفر شعار - نشر قطره - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1380 - 8000 نسخه - 12000 ریال - 1 -26-5958-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3