لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (15)
تالیف (15)
ترجمه (3)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکامل موجودات زنده
نويسنده:هنگامه علی‌بیک - فیروزه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 1 -27-6542-964 انتخاب
2- تکامل موجودات زنده
نويسنده:هنگامه علی‌بیک - فیروزه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1100 نسخه - 14000 ریال - 1 -27-6542-964 انتخاب
3- تکامل موجودات زنده (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:اصغر نیشابوری - دانشگاه پیام نور - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 9 -503-455-964-978 انتخاب
4- تکامل موجودات زنده (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:اصغر نیشابوری - دانشگاه پیام نور - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 2000 نسخه - 9900 ریال - 1 -27-6542-964 انتخاب
5- منشا انواع
نويسنده:چارلزرابرت داروین ؛ مترجم:نورالدین فرهیخته - نگارستان کتاب - 716 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 7 -97-5541-600-978 انتخاب
6- تکامل موجودات زنده
نويسنده:هنگامه علی‌بیک - فیروزه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1100 نسخه - 14000 ریال - 1 -27-6542-964 انتخاب
7- تکامل موجودات زنده (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:اصغر نیشابوری - دانشگاه پیام نور - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 2000 نسخه - 11900 ریال - 9 -503-455-964-978 انتخاب
8- تکامل موجودات زنده
نويسنده:هنگامه علی‌بیک - فیروزه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 1100 نسخه - 24000 ریال - 1 -27-6542-964 انتخاب
9- تکامل موجودات زنده (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:اصغر نیشابوری - دانشگاه پیام نور - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 9 -503-455-964-978 انتخاب
10- تکامل موجودات زنده (رشته زیست‌شناسی)
نويسنده:اصغر نیشابوری - دانشگاه پیام نور - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 5000 نسخه - 24000 ریال - 9 -503-455-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2