لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عشقها و خاطرات کلئوپاترا
نويسنده:مارگارت جورج ؛ مترجم:کامیار جولایی - جویا - 936 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 8 -60-6092-964 انتخاب
2- کلئوپاترا
نويسنده:کالین فالکنر ؛ مترجم:جواد سیداشرف - زرین - 924 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 9 -297-407-964 انتخاب
3- عشقها و خاطرات کلئوپاترا
نويسنده:مارگارت جورج ؛ مترجم:کامیار جولایی - جویا - 936 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 8 -60-6092-964 انتخاب
4- کلئوپاترا
نويسنده:کالین فالکنر ؛ مترجم:جواد سیداشرف - نگارستان کتاب - 926 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1387 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 2 -008-190-600-978 انتخاب
5- عشقها و خاطرات کلئوپاترا
نويسنده:مارگارت جورج ؛ مترجم:کامیار جولایی - جویا - 916 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 8 -60-6092-964 انتخاب
6- عشقها و خاطرات کلئوپاترا
نويسنده:مارگارت جورج ؛ مترجم:کامیار جولایی - جویا - 936 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 4000 نسخه - 100000 ریال - 8 -60-6092-964 انتخاب
7- کلئوپاترا
نويسنده:کالین فالکنر ؛ مترجم:جواد سیداشرف - زرین،نگارستان کتاب - 924 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2200 نسخه - 120000 ریال - 9 -297-407-964 انتخاب
8- عشقها و خاطرات کلئوپاترا
نويسنده:مارگارت جورج ؛ مترجم:کامیار جولایی - جویا - 932 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 8 -60-6092-964 انتخاب
9- کلئوپاترا
نويسنده:کالین فالکنر ؛ مترجم:جواد سیداشرف - زرین - 928 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 2200 نسخه - 79000 ریال - 9 -297-407-964 انتخاب
10- عشقها و خاطرات کلئوپاترا
نويسنده:مارگارت جورج ؛ مترجم:کامیار جولایی - جویا - 918 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 200 نسخه - 1550000 ریال - 0 -60-6092-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1