لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(252)
چاپ مجدد (223)
تالیف (276)
ترجمه (199)
تهران (418)
شهرستان (57)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (65)

تعداد یافت شده (475) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
نويسنده:علی رضائیان ؛ ويراستار:علی‌اصغر پورعزت - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 10000 نسخه - 26500 ریال - 4 -217-459-964 انتخاب
2- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:جان گرینجر ؛ نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:محمد فرخی - شهرآب،آینده سازان - 760 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 4 -085-314-964-978 انتخاب
3- سیستم‌های کنترل چند متغیره "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
گردآورنده: دپارتمان مهندسی برق مدرسان برتر - مدرسان برتر - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 136000 ریال - 1 -96-7016-600-978 انتخاب
4- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:هادی سعادت ؛ مترجم:حیدرعلی شایانفر ؛ مترجم:شهرام جدید - دانشگاه ‌علم‌ و صنعت‌ ایران، ‌مرکز انتشارات - 552 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 46000 ریال - 5 -395-454-964 انتخاب
5- منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت
نويسنده:سیدحیدر میرفخرالدینی ؛ نويسنده:عادل آذر ؛ نويسنده:مسعود پورحمیدی - دانشگاه یزد - 494 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 215000 ریال - 5 -25-6309-600-978 انتخاب
6- مبانی مهندسی نرم‌افزار
نويسنده:علیرضا جباریه ؛ نويسنده:مجتبی رمضان‌زاده - ادبستان - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 7 -80-8459-964-978 انتخاب
7- شناسائی سیستم
نويسنده:حیدر طوسیان‌شاندیز ؛ ويراستار:علیرضا الفی ؛ ويراستار:صدیقه غلامیان - دانشگاه صنعتی شاهرود - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -31-7153-600-978 انتخاب
8- تحلیل و طراحی سیستم‌ها
نويسنده:جعفر حبیبی ؛ نويسنده:عباس حیدرنوری - نوپردازان - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 964-8142-84-X انتخاب
9- شبکه‌های زیستی
نويسنده:ارنستو استرادا ؛ مترجم:معصومه نعمانی ؛ مترجم:مسعود توحیدفر - آتی‌نگر - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 2 -29-6102-622-978 انتخاب
10- بررسی سیستم‌های قدرت
نويسنده:هادی سعادت ؛ مترجم:احد کاظمی ؛ مترجم:شهرام جدید - دانشگاه ‌علم‌ و صنعت‌ ایران، ‌مرکز انتشارات - 456 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 7 -394-454-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 48