لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (76)
تالیف (63)
ترجمه (56)
تهران (96)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش
نويسنده:ادوارد فاکس ؛ نويسنده:دونالدکی. متیوز ؛ مترجم:اصغر خالدان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 428 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1381 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 1 -4056-03-964 انتخاب
2- تربیت‌ بدنی عمومی
نويسنده:زهرا میرزنده‌دل - مرندیز - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 6 -388-106-600-978 انتخاب
3- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
نويسنده:محمود شیخ ؛ نويسنده:مهدی شهبازی ؛ نويسنده:شهزاد طهماسبی - بامداد کتاب - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 964-8131-97-X انتخاب
4- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
نويسنده:بیات سلطانی‌هفشنجانی ؛ ويراستار:روبن شاهوردیان - وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، معاونت پرورشی - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
5- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
نويسنده:محمود شیخ ؛ نويسنده:مهدی شهبازی ؛ نويسنده:شهزاد طهماسبی - بامداد کتاب - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 964-8131-97-X انتخاب
6- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
نويسنده:محمود شیخ ؛ نويسنده:مهدی شهبازی ؛ نويسنده:شهزاد طهماسبی - بامداد کتاب - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 964-8131-97-X انتخاب
7- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
نويسنده:تدای. بوام‌گارتنر ؛ نويسنده:آندرو.اس جکسون ؛ مترجم:حسین سپاسی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 382 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 1500 نسخه - 16000 ریال - 0 -205-459-964 انتخاب
8- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
نويسنده:محمود شیخ ؛ نويسنده:فضل‌الله باقرزاده ؛ ويراستار:روبن شاهوردیان - موسسه ‌نشر علم ‌و حرکت - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 4000 نسخه - 10000 ریال - 8 -45-5547-964 انتخاب
9- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - 72 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1366 - 7000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
10- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
نويسنده:تد باوم‌گارتنر ؛ نويسنده:آندرو.اس جکسون ؛ مترجم:حسین سپاسی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 274 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 500 نسخه - 50000 ریال - 1 -204-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12