لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(121)
چاپ مجدد (167)
تالیف (102)
ترجمه (186)
تهران (4)
شهرستان (284)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (288) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بنیان‌های استوار ادب فارسی: تحقیقی در کارکردهای نثر فارسی - تحلیلی از قصه ابوعلی حسنک وزیر
نويسنده:عباسقلی محمدی - دانشگاه فردوسی مشهد - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 3 -083-386-964 انتخاب
2- بیولوژی جلبکها
نويسنده:هرمزدیار کیانمهر - دانشگاه فردوسی مشهد - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - 8 -086-386-964 انتخاب
3- ریاضیات مهندسی پیشرفته
تدوين:اصغر برادران‌رحیمی - دانشگاه فردوسی مشهد - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 4 -026-386-964 انتخاب
4- هنر و سبک‌های شعر عربی
نويسنده:شوقی ضیف ؛ مترجم:مرضیه آباد ؛ ويراستار:محمد فاضلی - دانشگاه فردوسی مشهد - 518 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -067-386-964 انتخاب
5- توپولوژی عمومی از منظر پایه توپولوژی
نويسنده:رجبعلی کامیابی‌گل - دانشگاه فردوسی مشهد - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 6 -087-386-964 انتخاب
6- پرورش بزهای شیری
نويسنده:ای. بارتلت ؛ مترجم:رضا ولی‌زاده - دانشگاه فردوسی مشهد - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 3 -097-386-964 انتخاب
7- محاسبات عددی - کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات به پیوست برنامه teach-t و مدل‌سازی ...
نويسنده:سوهس پتنکار ؛ مترجم:محمد مقیمان ؛ ويراستار:اسماعیل خوشروان - دانشگاه فردوسی مشهد - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 9 -001-386-964 انتخاب
8- رفتار فازی هیدروکربنها
نويسنده:طارق احمد ؛ مترجم:بابک امین‌شهیدی ؛ مترجم:رضا نعیمی‌تاجدار - دانشگاه فردوسی مشهد - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 3 -147-386-964 انتخاب
9- ریاضیات مهندسی پیشرفته
تدوين:اصغر برادران‌رحیمی - دانشگاه فردوسی مشهد - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 33000 ریال - 4 -026-386-964 انتخاب
10- محاسبات عددی - کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات به پیوست برنامه teach-t و مدل‌سازی ...
نويسنده:سوهس پتنکار ؛ مترجم:محمد مقیمان ؛ ويراستار:اسماعیل خوشروان - دانشگاه فردوسی مشهد - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 9 -001-386-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29