لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13831)
چاپ مجدد (13575)
تالیف (21732)
ترجمه (5674)
تهران (21681)
شهرستان (5725)
كودك و نوجوان (5478)
كمك درسی و آموزشی (9730)

تعداد یافت شده (27406) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گلستان سعدی: فارسی - انگلیسی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مترجم:ادوارد رهاتسک - فروغی - 680 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
2- فرهنگ انگلیسی - فارسی
نويسنده:آرتورنیلر ولاستون - خوارزمی - 463 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
3- فرهنگ جامع انگلیسی فارسی الکترونیک
نويسنده:جان مارکوس ؛ مترجم:حسین کاظم‌زاده - کمانگیر - 868 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3150 نسخه - 2850 ریال - انتخاب
4- فرهنگ علوم اقتصادی انگلیسی به فارسی
نويسنده:منوچهر فرهنگ - منوچهر فرهنگ - 1424 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1366 - 3000 نسخه - 3750 ریال - انتخاب
5- فرهنگ علوم اقتصادی انگلیسی به فارسی
نويسنده:منوچهر فرهنگ - آزاده - 1426 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1363 - 3000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
6- فرهنگ انگلیسی - فارسی
نويسنده:فرشید اقبال ؛ نويسنده:س .مونی مونی - اقبال - 388 صفحه - جیبی - چاپ 3 سال 1366 - 8000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
7- فرهنگ انگلیسی - فارسی
نويسنده:فرشید اقبال ؛ نويسنده:ساندرا مونی - نهال - 382 صفحه - چاپ 2 سال 1363 - 420 ریال - انتخاب
8- مکالمات روزمره انگلیسی
نويسنده:محمود فرجی - بنیاد - 160 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 3500 نسخه - 220 ریال - انتخاب
9- مکالمات روزمره انگلیسی
- ایران صفحه - 48 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1365 - 10000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
10- مکالمات روزمره انگلیسی
- ایران صفحه - 48 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1364 - 10000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2741