لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (59)
تالیف (37)
ترجمه (111)
تهران (148)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (102)
كمك درسی و آموزشی (8)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (148) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویژگی‌های معلم موثر
نويسنده:خیریه‌بیگم حائری‌زاده ؛ نويسنده:لیلی محمدحسین - نشر قطره،موسسه منظومه خرد - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 16000 ریال - 9 -513-341-964 انتخاب
2- کلاس انشای موثر: اهداف و استانداردهای آموزش
نويسنده:مینا فرشیدنیک - قطره،موسسه منظومه خرد - 90 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 10000 ریال - 0 -588-341-964 انتخاب
3- کلاس انشای موثر: اهداف و استانداردهای آموزش
نويسنده:مینا فرشیدنیک - قطره،موسسه منظومه خرد - 88 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 10000 ریال - 0 -588-341-964 انتخاب
4- ویژگی‌های معلم موثر
نويسنده:خیریه‌بیگم حائری‌زاده ؛ نويسنده:لیلی محمدحسین - نشر قطره،موسسه منظومه خرد - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 18000 ریال - 9 -513-341-964 انتخاب
5- ویژگی‌های معلم موثر
نويسنده:خیریه‌بیگم حائری‌زاده ؛ نويسنده:لیلی محمدحسین - نشر قطره،موسسه منظومه خرد - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 9 -513-341-964 انتخاب
6- ویژگی‌های معلم موثر
نويسنده:خیریه‌بیگم حائری‌زاده ؛ نويسنده:لیلی محمدحسین - نشر قطره،موسسه منظومه خرد - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 9 -513-341-964 انتخاب
7- کلاس انشای موثر: اهداف و استانداردهای آموزش
نويسنده:مینا فرشیدنیک - قطره،موسسه منظومه خرد - 92 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 4 -588-341-964-978 انتخاب
8- ویژگی‌های معلم موثر
نويسنده:خیریه‌بیگم حائری‌زاده ؛ نويسنده:لیلی محمدحسین - نشر قطره،موسسه منظومه خرد - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 9 -513-341-964 انتخاب
9- کلاس انشای موثر: محتوای آموزشی و طرح درس‌ها
نويسنده:مینا فرشیدنیک - قطره،موسسه منظومه خرد - 112 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 5 -961-341-964-978 انتخاب
10- علوم در خانه: سال سوم دبستان
نويسنده:مهرنوش فرهپور ؛ نويسنده:مریم میرزایی - موسسه منظومه خرد - 78 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3300 نسخه - 19500 ریال - 2 -5-91005-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15