گفتگوی آن لاین

۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  Photo
 • قوانین مربوط به حقوق معنوی
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۹۶۴۵
  كد ديويي: ۳۴۶.۰۴۸
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۱۷۷۹
  كد ديويي: ۳۴۷.۵۵۰۳
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون ثبت اختراعات،‌ طرح‌های صنعتی و علا
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۱۷۰۰
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۴۸۶
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۱۷۹۳
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۱۵
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
  ۹۷۸۶۲۲۶۵۴۴۰۱۶
  كد ديويي: ۳۲۴.۲۰۹۵۵
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۱۷۸۶
  كد ديويي: ۳۴۷.۵۵۰۷۷
  قيمت : ۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 ب
  ۹۷۸۶۲۲۶۵۴۴۰۰۹
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۴۶۹۱
  قيمت : ۱۴۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص
  ۹۷۸۶۲۲۶۵۴۴۰۳۰
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۸۶
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمرا
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۱۶۵۴۶
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۶۶۸
  قيمت : ۸۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
  ۹۷۸۶۲۲۶۵۴۴۰۲۳
  كد ديويي: ۳۴۹.۵۵
  قيمت : ۲۹۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیر
  NULL
  كد ديويي: ۹۹۹
  قيمت :
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قوانین خاص راجع به امور ثبتی
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۱۷۱۷
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۴۳۸
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون بیمه مصوب 1316/07/02
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۹۶۷۶
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۸۶
  قيمت : ۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/04/
  ۹۷۸۶۲۲۶۵۴۴۰۹۲
  كد ديويي: ۳۴۲.۵۵۰۴۳۲
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب
  ۹۷۸۶۲۲۶۵۴۴۰۴۷
  كد ديويي: ۳۴۷.۵۵۰۶۷
  قيمت : ۱۴۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان ا
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۱۷۴۸
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵
  قيمت : ۱۱۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ا
  ۹۷۸۶۲۲۶۵۴۴۱۱۵
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۹۲۶
  قيمت : ۱۴۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12
  ۹۷۸۶۲۲۶۵۴۴۱۳۹
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۴۳۶۳
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قوانین مربوط به امور پزشکی
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۹۶۶۹
  كد ديويي: ۳۴۴.۵۵۴۲۹۴۵
  قيمت : ۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۱۶۵۱۵
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۴۳۴
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 با اصلاح
  ۹۷۸۶۲۲۶۵۴۴۰۵۴
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۴۵
  قيمت : ۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و مناب
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۱۶۵۸۴
  كد ديويي: ۳۴۶.۰۴۸
  قيمت : ۱۴۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1
  ۹۷۸۶۲۲۶۵۴۴۱۰۸
  كد ديويي: ۳۴۳.۵۵۰۳۴
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قوانین مربوط به نحوه وصول محکوم‌به
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۹۶۳۸
  كد ديويي: ۳۴۳.۵۵۰۳۷
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختل
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۱۶۵۹۱
  كد ديويي: ۳۴۵.۵۵۰۲۶۳
  قيمت : ۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون صدور چک مصوب 1355/04/16 با اصلاحات
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۹۶۵۲
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۹۶
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1367/08/03
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۱۶۵۷۷
  كد ديويي: ۳۴۵.۵۵۰۲۷۷
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ای
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۱۶۵۲۲
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۶۶۸
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روح
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۱۶۵۶۰
  كد ديويي: ۳۴۷.۵۵۰۴
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون راجع به دلالان مصوب 1317/12/08 با
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۱۶۵۳۹
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۷
  قيمت : ۷۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قوانین مربوط به مصرف‌کنندگان
  ۹۷۸۶۲۲۶۵۴۴۰۸۵
  كد ديويي: ۳۴۳.۵۵۰۷۱
  قيمت : ۱۴۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قوانین اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 13
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۱۷۵۵
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۷۸
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قوانین مربوط به حمایت از کودکان
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۱۶۵۵۳
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۱۳۵
  قيمت : ۱۴۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون مربوط به پولشویی و تروریسم
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۹۶۸۳
  كد ديويي: ۳۴۶.۱۵۵
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری فروش اموال ت
  ۹۷۸۶۲۲۶۵۴۴۰۷۸
  كد ديويي: ۶۵۸.۱۵۰۹۵۵
  قيمت : ۱۴۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 ب
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۱۶۵۰۸
  كد ديويي: ۳۴۷.۵۵۰۷۷
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون ثبت‌احوال مصوب 1355/04/16 با اصلاح
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۹۶۲۱
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۱۳
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/11/07
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۲۱۷۶۲
  كد ديويي: ۳۴۷.۵۵۰۹
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • راهنمای جیبی اکوکاردیوگرافی ‏‫= Pocket G
  ۹۷۸۶۰۰۳۳۳۳۴۸۲
  كد ديويي: ۶۱۶.۱۲۰۷۵۴۳
  قيمت : ۳۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر سال‌
  ۹۷۸۶۲۲۹۵۱۶۵۱۵
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۴۳۴
  قيمت : ۱۱۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
[بیشتر...]
 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]