گفتگوی آن لاین

۱۳۹۶/۰۴/۰۳
  Photo
 • سیستمهای سازه و بدنه هواپیما
  ۹۷۸۶۰۰۰۴۷۷۳۱۸
  كد ديويي: ۶۲۹.۱۳۳۳۴
  قيمت : ۴۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • نقطه‌های جادویی (ماندالا)
  ۹۷۸۶۰۰۹۷۱۲۶۶۳
  كد ديويي: ۷۴۳.۶
  قيمت : ۱۴۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • فرار خنگولها
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۸۲۳۱۷
  كد ديويي: ۷۴۱.۰۲۳
  قيمت : ۱۶۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • جشن خنگولها
  ۹۷۸۶۰۰۹۶۸۲۳۲۴
  كد ديويي: ۷۴۱.۰۲۳
  قيمت : ۱۵۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مقدمه‌ای بر هندسه منیفلدها
  ۹۷۸۹۶۴۱۱۵۵۷۵۱
  كد ديويي: ۵۱۶.۰۷
  قيمت : ۲۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Hip hip hooray! 3: workbook
  NULL
  كد ديويي: ۴۲۸.۲۴
  قيمت : ۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Objective key: student's book answers
  NULL
  كد ديويي: ۴۲۸.۲۴
  قيمت : ۲۷۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • آموزش تنبور (کتاب اول)
  NULL
  كد ديويي: ۷۸۹.۷۹
  قيمت : ۱۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • گاز کروماتوگرافی روغن ترانسفورماتورهای ق
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۲۳۴۹
  كد ديويي: ۵۴۳.۰۸۹۶
  قيمت : ۲۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • ریاضیات آسان= Easy Maths‏‫: کار در کلاس
  ۹۷۸۹۶۴۸۰۴۵۴۴۴
  كد ديويي: ۵۱۰
  قيمت : ۹۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • الگوی سیاست‌گذاری در زمینه فناوری‌های اط
  ۹۷۸۹۶۴۸۰۴۵۴۹۹
  كد ديويي: ۶۸۱.۷۶۱
  قيمت : ۱۴۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • تله شادمانی (مصور): دست از تقلا کردن برد
  ۹۷۸۶۰۰۷۱۵۲۲۱۸
  كد ديويي: ۱۵۸.۱
  قيمت : ۲۱۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • شیوه دف‌نوازی مبتدی تا پیشرفته
  NULL
  كد ديويي: ۷۸۹.۶۷
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • ریاضیات آسان= Easy Maths‏‫: کار در منزل
  ۹۷۸۹۶۴۸۰۴۵۴۱۳
  كد ديويي: ۵۱۰
  قيمت : ۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • ریاضیات آسان= Easy Maths‏‫: کار در منزل
  ۹۷۸۹۶۴۸۰۴۵۴۷۵
  كد ديويي: ۵۱۰
  قيمت : ۹۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • ریاضیات آسان= Easy Maths‏‫: کار در کلاس
  ۹۷۸۹۶۴۸۰۴۵۴۶۸
  كد ديويي: ۵۱۰
  قيمت : ۹۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • ریاضیات آسان= Easy Maths‏‫: کار در کلاس
  ۹۷۸۹۶۴۸۰۴۵۴۰۶
  كد ديويي: ۵۱۰
  قيمت : ۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • ریاضیات آسان= Easy Maths‏‫: کار در منزل
  ۹۷۸۹۶۴۸۰۴۵۴۵۱
  كد ديويي: ۵۱۰
  قيمت : ۹۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • Family and friends 6: workbook
  NULL
  كد ديويي: ۴۲۸.۲۴
  قيمت : ۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مجموعه مقالات و ترجمه‌ها در حیطه مدیریت،
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۹۰۵۰۱
  كد ديويي: ۶۵۸.۸۲۷
  قيمت : ۱۹۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • درس‌نامه طراحی و اجرای سیستم‌های اطفای ح
  ۹۷۸۶۰۰۷۸۳۱۴۰۳
  كد ديويي: ۶۲۸.۹۲۵
  قيمت : ۸۵۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مدیریت استعداد
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۳۰۳۲
  كد ديويي: ۶۵۸.۳
  قيمت : ۷۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • حسابداری و مدیریت انبار
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۱۸۱۶
  كد ديويي: ۶۵۷
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • شایسته‌سالاری در سازمانها
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۳۳۷۷
  كد ديويي: ۳۵۳.۵۴۹
  قيمت : ۷۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • سوپروایزری و نظارت بر اجرای لوله‌کشی: را
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۲۷۶۹
  كد ديويي: ۶۲۱.۸۶۷۲
  قيمت : ۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • سرمایه فکری
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۲۹۵۰
  كد ديويي: ۶۵۸.۴۰۳۸
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • اپیدمیولوژی
  ۹۷۸۶۰۰۶۲۰۷۷۹۷
  كد ديويي: ۶۱۴.۴
  قيمت : ۳۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • سن کودک و آثار آن از دیدگاه حقوق بین‌الم
  ۹۷۸۹۶۴۹۴۳۳۲۳۳
  كد ديويي: ۳۲۳.۳۵۲
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • راهبرد برنامه آموزش یونسکو (2021 - 2014)
  ۹۷۸۹۶۴۸۰۴۵۴۸۲
  كد ديويي: ۳۷۱.۲۰۷
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • راهنمای بالینی برای درمان اسکیزوفرنی
  ۹۷۸۶۰۰۹۷۲۲۲۳۵
  كد ديويي: ۶۱۶.۸۹۸
  قيمت : ۵۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مبانی ابزارسازی در علوم سلامت
  ۹۷۸۶۰۰۱۰۱۵۹۹۱
  كد ديويي: ۶۱۰.۷۲
  قيمت : ۲۴۹۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • تجزیه و تحلیل آماری با SPSS
  ۹۷۸۶۰۰۷۴۹۲۷۸۹
  كد ديويي: ۰۰۵.۵۵
  قيمت : ۱۸۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مدیریت استراتژیک کارآفرینی
  ۹۷۸۶۰۰۷۴۹۲۸۲۶
  كد ديويي: ۶۵۸.۴۰۱۲
  قيمت : ۳۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • تحلیل محتوای کتاب‌های درسی با تاکید بر:
  ۹۷۸۶۰۰۳۰۹۲۸۹۱
  كد ديويي: ۳۷۱.۳۲
  قيمت : ۱۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • جبران خسارت از منظر مسوولیت مدنی غیرقرار
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۳۳۱۵
  كد ديويي: ۳۴۶.۵۵۰۳
  قيمت : ۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مسئولیت کیفری اطفال
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۳۰۸۷
  كد ديويي: ۳۴۵.۰۴
  قيمت : ۱۵۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • نگاهی به تاریخ خلخال
  ۹۷۸۶۰۰۶۴۰۹۴۰۵
  كد ديويي: ۹۵۵.۳۱۵۴
  قيمت : ۳۰۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHS
  ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۳۳۵۳
  كد ديويي: ۳۶۳.۱۱۳۳۸.۲۷۲۸
  قيمت : ۳۶۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مسئولیت ناشی از تنبیه بدنی کودکان
  ۹۷۸۶۰۰۳۸۳۷۴۴۷
  كد ديويي: ۲۹۷.۶۴۴
  قيمت : ۱۲۰۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
 • مدیریت زمان
  ۹۷۸۶۰۰۷۷۵۰۸۹۶
  كد ديويي: ۶۵۰.۱۱
  قيمت : ۹۷۰۰۰
  [اطلاعات بیشتر]
        
[بیشتر...]
 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]