با کتاب های برگزیده جایزه منطقه ای کتاب سال هند آشنا شوید
22/10/1398 14:4

کتاب های برگزیده دومین جایزه منطقه ای کتاب سال ویژه هند معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، بر اساس رای هیات داوران دومین جایزه منطقه ای کتاب سال ویژه هند 9 کتاب در سه حوزه حوزه  تصحیح، تالیف و ترجمه برگزیده و شایسته تقدیر شدند.

در حوزه تصحیح ،کتاب متون «مرآتالاصطلاح»مصححان: پروفسور چندر شیکهر، دکتر حمیدرضا قلیچخانی و دکتر هومن یوسفدهی، ناشر: مرکز نسخ خطی هند، 2013م به عنوان برگزیده معرفی شد.

تصحیح این فرهنگ برای اولینبار به همّت و سرپرستی استاد چندر شیکهر، (استاد تمام دانشگاه دهلی) و با همراهی و دستیاری دو تن از دانشجویانش آقایان دکتر حمیدرضا قلیچخانی و هومن یوسفدهی انجام گرفته است.

تا کنون دوازده جلد کتاب و بیش از صد مقالة علمی از ایشان به چاپ رسیدهاست.

استاد چندر شیکهر که پیش از این رئیس بخش فارسی دانشگاه دهلی بوده است، اکنون مسئولیّت رایزنی فرهنگی هند را در کشور ازبکستان به عهده دارد.

تصحیح متون «کلیّات غلامعلی آزاد بلگرامی»مصحّح: پروفسور دکتر سیّد حسنعبّاس،  ناشر: خانة فرهنگ ج.ا. ایران، دهلی نو، بهمن ماه 1393ش./ژانویه 2015م از دیگر آثاری است که در بخش تصحیح به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شد.

میرغلامعلی آزاد بلگرامی از جملة شاعران توانا و مشهور روزگار خود محسوب می شود. شهرت اصلی وی به عنوان تذکره نویس و منتقد ادبی است. آزاد بلگرامی بر شعر عربی نیز چنان مسلّط بود که لقب «حسانالهند» را به وی داده بودند.

پروفسور دکتر سیّدحسن عبّاس، استاد و رئیس بخش فارسی دانشگاه هندویی بنارس و رئیس کتابخانة «رضا رامپور» یکی از چهره های نامدار عرصة پژوهش های علمی در ادبیاتِ فارسی هند به شمار می رود که در سه دهة اخیر آثار گرانقدری از خود به جای گذاشته است. پروفسور عبّاس، همچنین مؤسّس مرکزِ تحقیقاتِ اردو و فارسی گوپالپور (سیوان، بیهار) و سردبیر افتخاری مجلّة علمی-پژوهشی «ادراک» است.

تصحیح متون «تشریحالاقوام» مصحّح: پروفسور آذرمیدخت صفوی، چاپ: مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگره نیز در این بخش به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد.

این کتاب، تألیف بسیار جذاب و سرشار از اطلاعات کرنیل جیمز اسکنر دربارة جامعة هند است که در سال 1825م به رشتة تحریر در آمده است. مطالب این کتاب شامل شرح و توضیح دربارة قشرها و طبقات مختلف از اقوام مردم هند است. مصنّف بر اساس منابع معتبر مذهبی، به دلایل به وجود آمدن فرقههای مختلف، مقام و جایگاه طبقاتی آنها، آداب و رسوم، معتقدات دینی، عادات خورد و نوش، مراسم فرهنگی و به معرفی این طبقات و تبیین مقام و منزلت این فرقهها در جامعه پرداخته است.

مصحح این اثر، پروفسور آذرمیدخت صفوی، استاد بازنشستة بخش فارسی دانشگاه علیگره است. ایشان رئیس و بنیانگذار مرکز تحقیقات فارسی و رئیس انجمن استادان فارسی سراسر هند نیز هست. تاکنون از این استاد دانشور پنجاه اثر در قالب کتاب در زمینههای تصحیح، تصنیف و تألیف منتشر شدهاست. همچنین بیش از دویست مقالة ایشان در مجلّههای معتبر ادبی و فرهنگی به چاپ رسیده است.

در حوزه تالیف  کتاب «تحقیق، تنقید، تصحیح متن اور فارسی فرهنگ نویسی»، مولّف: پروفسور ریحانه خاتون، چاپ: مولّف به عنوان اثر برگزیده در این دوره از جایزه کتاب سال منطقه ای ویژه هند انتخاب شد.

این کتاب عصاره و ثمرة تجربیّات چهل سالة پروفسور ریحانه خاتون در زمینة تدریس، تصنیف، تألیف و تصحیح متون بهویژه تصحیح فرهنگهای زبان فارسی است. در بخش اوّل کتاب به ریشهشناسی، اهمیّت و دیدگاههای مختلف بزرگان و دانشمندان این عرصه دربارة نقد و تحقیق پرداخته شده است. در بخش دوّم ظرایف، نکات و مسائل مبتلا به تصحیح متون تبیین شده است،که بخش عمدة آن حاصل چند دهه تحقیق و تجربة مؤلّف در این زمینه است. در بخش سوّم، مولّف به تاریخچة فرهنگنویسی فارسی در ایران و هند پرداخته و بیشتر فرهنگهای زبان فارسی را مورد بررسی قرار داده است.

مولّف این کتاب پروفسور دکتر ریحانه خاتون (فرزند دانشور استاد نامدار نذیر احمد) استاد بازنشسته و رئیس اسبق بخش فارسی دانشگاه دهلی است. ایشان از چهرههای شاخص در زمینة تصحیح انتقادی متون فارسی در هند بهشمار میآید که بهگونهای ویژه متخصص تصحیح و ویراستاری فرهنگهای فارسی است.

از دیگر آثاری که در حوزه تالیف به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد می توان به کتاب «ابعاد سیر العارفین جمالی»، مولف: پروفسور راجندر کمار، چاپ: گریت بک کنتریکتر اشاره کرد.

این کتاب، مطالعة انتقادی و تحلیلی به سیرالعارفین اثر حامدابن فضل الله جمالی است. این اثر مشتمل بر ترجمة احوال و سوانح زندگی مشایخ دورة مملوکیه است. علاوه بر این، در واقعات جمالی، اسم شهرها و ذکر سلاطین زمان نیز گنجانیده شدهاست. این اثر ارزشمند به چندین زبان ترجمه شده و به چاپ رسیده است.

مولّف این کتاب پروفسور راجندر کمار از پژوهشگران و دانشمندانی است که علاوه بر اشتغال به تدریس و تحقیق در رشتة زبان و ادبیات فارسی، در زمینة دستور زبان فارسی و ادبیات کودکان هند تخصص دارد. ایشان در حال حاضر ریاست بخش فارسی دانشگاه دهلی را به عهده دارند.

کتاب «استاد عبدالحسین زرینکوب»، مولّف: دکتر مهتاب جهان، چاپ: ایم آر پبلیکیشنز نیز  در بخش تالیف به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد.

در این اثر نویسنده به طور مفصّل به احوال و آثار دانشمند نامدار و نویسنده و پژوهشگر بزرگ زبان و ادبیّات فارسی، استاد دکتر عبدالحسین زرینکوب پرداخته است. در باب اوّل این کتاب، به ادبیّات امروز ایران پرداخته شده است و در باب دوّم از زندگینامة این دانشمند به گونهای دقیق و مشروح بحث شدهاست. مؤلف در باب سوّم کتاب، آثار استاد عبدالحسین زرینکوب را بهدقت معرفی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.

مولّف این کتاب خانم دکتر مهتاب جهان از پژوهشگران جوان و پرتلاش هند در زمینة زبان و ادب فارسی است. ایشان در بخش فارسی دانشگاه دهلی بهعنوان استادیار تدریس میکنند. تصحیح و چاپ نسخة خطی فراستنامه برگی دیگر از کارنامة علمی ارزشمند ایشان است. ترجمة چهار مقالة نظامی عروضی سمرقندی به زبان اردو، چاپ مجموعة مقالات به زبان اردو و چندین مقالة علمی در مجلّههای معتبر نیز نشانگر تلاش و توفیق علمی مؤلف در عرصة نقد و تحقیق ادبی است.

در حوزه ترجمه، کتاب «دقایقی با قرآن»، مترجم: محمد کوثر علی، چاپ: ولایت فاوندیشن، دهلی به عنوان اثر برگزیده شناخته شد.

این کتاب اثر حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی است که شامل سیصد نکته و لطیفه با موضوعات اخلاقی، اعتقادی، کلامی و اجتماعی است. نویسنده قسمتی از این نکات را در پیامهای سه دقیقهای و برخی را در پیامهای یک دقیقهای ارائه داده است. وی در همة این نکات پس از نقل آیه و ترجمه آن، به نکات و پیام ویژة آن بهصورت مختصر میپردازد و در این زمینه از روایات تفسیری بهره میگیرد. مجموعة حاضر را میتوان یک دانشنامة قرآنی دانست که حاوی صدها نکتة قرآنی در زمینههای گوناگون است که مؤلف آنها را به شکل موجز در یک مجلّد تدوین و عرضه کردهاست.

مترجم این کتاب جناب آقای محمد کوثر علی از فضلای حوزوی است که برای مدت سیزده سال در ایران تحصیل و تحقیق کردهاست. «تحلیل ادبی و بلاغی آیة وضو»، « ترجمة اشک فولاد» و ترجمة «دقایقی با قرآن» همراه با تعداد زیادی از مقالات علمی از آثار این مترجم است

ترجمه «تیسرا لاپته»، مترجم: دکتر سید کلیم اصغر، چاپ: اسلامی کتاب گهر، دهلی و تکا توسعه ایران به عنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شد.

این کتاب اثر مجتبی رحماندوست و در بردارنده هفده داستان کوتاه است. این کتاب به زبانهای مختلف ترجمه و چاپ شده است که ترجمة آن به زبان اردو یکی از آنها است.

مترجم این کتاب جناب آقای دکتر سیّد کلیم اصغر در بخش فارسی دانشگاه ملّیه اسلامیه بهعنوان استادیار به تدریس اشتغال دارد. «تصحیح تذکرة سفینة خوشگو، دفتر دوّم» همراه با تعداد زیادی از مقالات علمی از آثار اوست.

ترجمه «شعر مدرن ایران»، مترجم:دکتر عزیز مهدی، انتشارات روپا، دهلینو، 2017 نیز در این دوره از جایزه کتاب سال منطقه ای هند به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد. 

این کتاب گلچینی از اشعار 88 شاعر معاصر فارسی است و برخی از بهترین نمونههای شعرهای معاصر فارسی را که در طول 100 سال گذشته سروده شده است در بر میگیرد. این کتاب از نیما یوشیج (پدر شعر مدرن فارسی) آغاز و به شاعران امروز ختم می شود. یکی از امتیازات کتاب حاضر این است که شاعرانی که در گلچین ها و گزیده های دیگر شعر مدرن ایران، از قلم افتاده  بودند را نیز شامل میشود.

آیین اختتامیه دومین جایزه منطقه ای کتاب سال ویژه هند (۱۸ دی ماه) با حضور محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب، علی چگینی سفیر ایران در هند، محمدعلی ربانی رایزن فرهنگی ایران در هند، احمد علی حیدری دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال، رجبعلی سالاریان مدیر نمایشگاه های استانی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و جمعی ازمسئولان فرهنگی و نویسندگان هندی در  مرکز بین المللی هند برگزار شد.