توسعه فرهنگ و روان شناسی تهران


مدیر مسئول : اشرفی، حمیدرضا
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. آزادی، خ. دکترقریب، پ. 26، واحد. 16
صندوق پستی : ۱۴۱۹۷۸۳۴۸۳
تلفن : ۶۶۰۱۶۰۱۰ ، ۶۶۹۰۰۹۷۹ ، ۶۶۹۱۲۵۰۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۲/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۰۱۶۰۱۰
شماره پروانه نشر : ۸۵۶۲ موقت
پست الکترونیکی : hamidr_ashrafi2000@yahoo.com
وب سایت : http://www.moshaverehoosh.com
شناسه شابك : [۷۰۹۸-۶۰۰],[۹۰۹۸۰-۶۰۰],[۹۲۸۹۸-۶۰۰],[۶۱۶۵-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : توسعه فرهنگ و روان شناسی تهران

فهرست كتاب های ناشر