ره آورد هنر


مدیر مسئول : افشارمزایجانی، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : فارس - شیراز
نشانی پستی : بازار انقلاب، سری اول، لاله دوم، پ. 79
صندوق پستی : ۷۱۴۳۹۱۵۵۱۴
تلفن : ۳۲۲۹۵۱۱۸ ، ۳۲۲۹۵۱۱۸ ، ۳۲۲۷۶۸۳۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۸/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۷۶۸۳۳
شماره پروانه نشر : ۵۵۶۱ موقت
پست الکترونیکی : Rahavardehonar@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۰۱۵-۶۰۰],[۸۵۹۶-۹۶۴],[۹۴۰۷۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ره آورد هنر

فهرست كتاب های ناشر